INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Firma La Boheme Café sro, Id. nr: 27378705 , z siedzibą Praha, Malá Strana, Petřínská 572/14, 150 00 Praha, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Pradze, dział C, wpis 109565 /zwana dalej „Administratorem”, jako administratora danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej tylko „RODO” ), niniejszym informuje osoby, których dane dotyczą, o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym o zakresie praw osób, których dane dotyczą, związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Administratora.

 1. Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
 • Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem Unii Europejskiej, w szczególności zgodnie z RODO oraz zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami prawnymi, które przed wejściem w życie RODO reprezentował w szczególności ustawa nr 101/2000 Dz.U., o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami (zwana dalej tylko „UODO” ).
 • Spółka przetwarza wyłącznie dokładne iw miarę możliwości aktualizowane dane osobowe pozyskane zgodnie z UODO i RODO; te dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez firmę wyłącznie w określonym konkretnym celu, w zakresie i przez czas niezbędny do realizacji tego określonego konkretnego celu.
 • Przetwarzanie danych osobowych jest zatem niezbędne do:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  • negocjacje w sprawie zawarcia lub zmiany umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz w celu późniejszego wykonania tej umowy
  • ochrony praw i interesów chronionych prawem Administratora lub innej osoby, której dane dotyczą,

jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie przekaże Administratorowi danych osobowych, Administrator nie będzie mógł w szczególności wywiązać się z obowiązków wynikających ze stosunku umownego z osobą, której dane dotyczą oraz obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 • Dane osobowe pozyskiwane są przez Administratora wyłącznie bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, lub z rejestrów publicznych.
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w siedzibie Administratora, jego placówkach i oddziałach, czyli przez poszczególnych upoważnionych pracowników Administratora, czyli przetwarzających, czyli osoby pozostające z Administratorem w stosunku umownym. Przetwarzanie odbywa się głównie za pomocą technologii komputerowej, ale także w sposób ręczny w przypadku danych osobowych w postaci papierowej, przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. W tym celu Administrator zastosował wszelkie niezbędne środki techniczno-organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych, w szczególności środki zapobiegające nieuprawnionemu lub przypadkowemu dostępowi do danych osobowych, ich zmianie, zniszczeniu lub utracie, nieuprawnionemu przesyłaniu, nieuprawnionemu przetwarzaniu, a także innym nadużyciom danych osobowych. Wszystkie podmioty, którym dane osobowe mogą zostać udostępnione, szanują prawo osób, których dane dotyczą, do ochrony prywatności i są zobowiązane do postępowania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. Zgodnie z okresami określonymi w przepisach wewnętrznych Administratora lub w odpowiednich powszechnie obowiązujących przepisach prawa dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji praw i obowiązków wynikających zarówno ze stosunku umownego, jak i obowiązujących przepisów prawa lub z innych tytułów do przetwarzanie danych osobowych w zależności od przypadku (np. prawnie uzasadniony interes Administratora, zgoda osób, których dane dotyczą, itp.).
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji ww. celów poza Administratorem i jego pracownikami także przez podmioty przetwarzające, tj. głównie przez partnerów umownych Administratora, którzy świadczą na rzecz Administratora świadczenia, przy wykonywaniu których mogą mieć styczność z danymi osobowymi osób, których dane dotyczą (dalej: zwanych wyłącznie „Podmiotami przetwarzającymi” ). Administrator zawiera z tymi Podmiotami przetwarzającymi w celu dokładnej ochrony danych osobowych umowy o przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. W tym kontekście Administrator współpracuje z Podmiotami przetwarzającymi, takimi jak firmy, które zapewniają mu bezpieczeństwo budynków, świadczą na jego rzecz usługi informatyczne itp.
 • Administrator może przetwarzać podane dane osobowe w następującym zakresie:
  1. dane identyfikacyjne i adresowe służące do jednoznacznej i niezamiennej identyfikacji osób, których dane dotyczą, takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, tytuł naukowy, adres stałego zamieszkania, adres dostawy lub inny adres kontaktowy, adres e-mail, Id. Nie w;
  2. inne dane kontaktowe, takie jak numer telefonu lub adres e-mail, a także dane osób, których dane dotyczą, z portali społecznościowych i inne podobne informacje;
  3. dane przetwarzane za zgodą osoby, której dane dotyczą (przetwarzanie zdjęć, wykorzystywanie danych osobowych do komunikacji marketingowej, wykorzystywanie plików cookies itp. w przypadku braku prawnie uzasadnionego interesu Administratora);
  4. inne dane osobowe takie jak numer konta bankowego, zapis obrazu z systemu kamer, a także inne dane osobowe osób, których dane dotyczą, wynikające z konkretnej umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • W celu ochrony mienia Administratora, jego pracowników, klientów i współpracowników Spółki oraz w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób w lokalu Administratora zainstalowany jest system kamer rejestrujących obraz przechowujący zapisy przez okres 7 dni. Pomieszczenia Administratora, które są monitorowane przez system kamer, są zawsze oznaczone odpowiednimi znakami informacyjnymi.
 • Po stronie Administratora następuje również zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych polegające na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w celu personalizacji ofert Administratora kierowanych do tych osób.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą
 • Administrator w pełni szanuje i przestrzega wszystkich praw osób, których dane dotyczą, wynikających z RODO (w szczególności art. 12-23 RODO) i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora:
  • dostęp do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą;
  • ich sprostowania lub usunięcia;
  • ograniczenie przetwarzania;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych.

 • W przypadku wyrażenia przez osobę, której dane dotyczą, zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych, przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w szczególności w takiej samej formie, w jakiej została wyrażona.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem jej danych przez Administratora do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uoou.cz).